Author: โครงการวิจัยฐานข้อมูลราชภัฏ Rajabhat Dataset

 • Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset คือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย Rajabhat Dataset ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดข้อมูลนี้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ชุดข้อมูล Rajabhat ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชุดข้อมูล Rajabhat เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดฟรี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวอย่างการใช้งานชุดข้อมูล Rajabhat ได้แก่ ชุดข้อมูล Rajabhat เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

 • Student Trends 2558-2566

  Student Trends 2558-2566

  ข้อมูลของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 20,107 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,451 คน หรือคิดเป็น 14.7% แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • Apply Trends 2561-2566

  Apply Trends 2561-2566

  ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีดังนี้

 • Industrial Manufacturing Needs

  Industrial Manufacturing Needs

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2566 ประมาณ 1.2 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 1.1 ล้านคน และแรงงานในภาคเกษตรกรรม 1 แสนคน

 • Tourism Labour Needs

  Tourism Labour Needs

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานโรงแรมและการท่องเที่ยวในปี 2560 ประมาณ 2.5 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานภาคบริการ 2.3 ล้านคน และแรงงานภาคการผลิต 0.2 ล้านคน Thailand Industrial Production (tradingeconomics.com)

 • Thai Labour Need

  Thai Labour Need

  จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,648 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 858 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 594 คน ความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร นโยบายภาครัฐ และการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น

 • Rajabhat University Students

  Rajabhat University Students

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุว่า ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาทั้งหมด 473,896 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 222,297 คน และนักศึกษาหญิง 251,609 คน

 • Thai Population

  Thai Population

  จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,494,932 คน รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,630,058 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,127,222 คน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตของประชากรของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่ประมาณ 0.2% ซึ่งถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ สาเหตุหลักมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรของประเทศไทยยังเปลี่ยนแปลงไป โดยประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต

 • Secondary School Students

  Secondary School Students

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุว่า ประเทศไทยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ทั้งหมด 1,530,637 คน ในปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็นนักเรียนชาย 733,559 คน และนักเรียนหญิง 797,078 คน กระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียน ม.ปลาย มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 240,185 คน รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 124,249 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 115,238 คน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

 • IC3 VRU Student

  IC3 VRU Student

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน IC3 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 75% เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 70% แนวโน้มคะแนนที่สูงขึ้นนี้ น่าจะมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ประการแรก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการบูรณาการเนื้อหาด้านนี้เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น ประการที่สอง นักศึกษามีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความตั้งใจที่จะศึกษาและฝึกฝนทักษะเหล่านี้มากขึ้น