Author: โครงการวิจัยฐานข้อมูลราชภัฏ Rajabhat Dataset

 • Apply Student 2565

  Apply Student 2565

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 มีนักศึกษาทั้งหมด 11,656 คน ในปี 2564 มีนักศึกษาทั้งหมด 12,000 คน ในปี 2565 มีนักศึกษาทั้งหมด 12,343 คน และในปี 2566 มีนักศึกษาทั้งหมด 12,686 คน

 • Aged Person in Thailand

  Aged Person in Thailand

  ข้อมูลผู้สูงอายุ 2565 แบ่งตามจังหวัดต่างๆ

 • English Skills

  English Skills

  ข้อมูลคะแนน English Skills ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 50.50 ในปี 2563 เป็น 52.50 ในปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สูงขึ้น

 • Thai population 2565

  Thai population 2565

  จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2565

 • Household in Thailand

  Household in Thailand

  จำนวนครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 – 2565

 • Thailand Aging Budget

  Thailand Aging Budget

  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ จำแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 – 2565

 • Mental Health Problem in Thailand

  Mental Health Problem in Thailand

  ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัญหาสุขภาพจิตในไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาสุขภาพจิตแบบผู้ป่วยนอกจำนวน 22,481 ราย ส่วนใหญ่จากอาการ โรคจิต ซึมเศร้า วิตกกังวล และปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตที่สูงขึ้นในไทย ได้แก่