Category: University

 • Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset คือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย Rajabhat Dataset ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดข้อมูลนี้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ชุดข้อมูล Rajabhat ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชุดข้อมูล Rajabhat เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดฟรี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวอย่างการใช้งานชุดข้อมูล Rajabhat ได้แก่ ชุดข้อมูล Rajabhat เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

 • Student Trends 2558-2566

  Student Trends 2558-2566

  ข้อมูลของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 20,107 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,451 คน หรือคิดเป็น 14.7% แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • Apply Trends 2561-2566

  Apply Trends 2561-2566

  ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีดังนี้

 • Industrial Manufacturing Needs

  Industrial Manufacturing Needs

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2566 ประมาณ 1.2 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 1.1 ล้านคน และแรงงานในภาคเกษตรกรรม 1 แสนคน

 • Tourism Labour Needs

  Tourism Labour Needs

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานโรงแรมและการท่องเที่ยวในปี 2560 ประมาณ 2.5 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานภาคบริการ 2.3 ล้านคน และแรงงานภาคการผลิต 0.2 ล้านคน Thailand Industrial Production (tradingeconomics.com)

 • Thai Labour Need

  Thai Labour Need

  จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,648 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 858 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 594 คน ความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร นโยบายภาครัฐ และการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น

 • Rajabhat University Students

  Rajabhat University Students

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุว่า ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาทั้งหมด 473,896 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 222,297 คน และนักศึกษาหญิง 251,609 คน

 • Apply Student 2565

  Apply Student 2565

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 มีนักศึกษาทั้งหมด 11,656 คน ในปี 2564 มีนักศึกษาทั้งหมด 12,000 คน ในปี 2565 มีนักศึกษาทั้งหมด 12,343 คน และในปี 2566 มีนักศึกษาทั้งหมด 12,686 คน