Category: Household

 • Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset คือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย Rajabhat Dataset ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดข้อมูลนี้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ชุดข้อมูล Rajabhat ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชุดข้อมูล Rajabhat เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดฟรี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวอย่างการใช้งานชุดข้อมูล Rajabhat ได้แก่ ชุดข้อมูล Rajabhat เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

 • Tourism Labour Needs

  Tourism Labour Needs

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานโรงแรมและการท่องเที่ยวในปี 2560 ประมาณ 2.5 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานภาคบริการ 2.3 ล้านคน และแรงงานภาคการผลิต 0.2 ล้านคน Thailand Industrial Production (tradingeconomics.com)

 • Thai Population

  Thai Population

  จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,494,932 คน รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,630,058 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,127,222 คน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตของประชากรของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่ประมาณ 0.2% ซึ่งถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ สาเหตุหลักมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรของประเทศไทยยังเปลี่ยนแปลงไป โดยประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต

 • Community2565-Part1

  Community2565-Part1

  ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปทุมธานี 2565

 • Mental Health Problem in Thailand

  Mental Health Problem in Thailand

  ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัญหาสุขภาพจิตในไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาสุขภาพจิตแบบผู้ป่วยนอกจำนวน 22,481 ราย ส่วนใหญ่จากอาการ โรคจิต ซึมเศร้า วิตกกังวล และปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตที่สูงขึ้นในไทย ได้แก่