Category: Personal

 • Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset

  Rajabhat Dataset คือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย Rajabhat Dataset ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดข้อมูลนี้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ชุดข้อมูล Rajabhat ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ชุดข้อมูล Rajabhat เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดฟรี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวอย่างการใช้งานชุดข้อมูล Rajabhat ได้แก่ ชุดข้อมูล Rajabhat เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

 • Student Trends 2558-2566

  Student Trends 2558-2566

  ข้อมูลของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 20,107 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,451 คน หรือคิดเป็น 14.7% แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • Industrial Manufacturing Needs

  Industrial Manufacturing Needs

  ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2566 ประมาณ 1.2 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 1.1 ล้านคน และแรงงานในภาคเกษตรกรรม 1 แสนคน

 • Thai Labour Need

  Thai Labour Need

  จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,648 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 858 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 594 คน ความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร นโยบายภาครัฐ และการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น

 • IC3 VRU Student

  IC3 VRU Student

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน IC3 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 75% เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 70% แนวโน้มคะแนนที่สูงขึ้นนี้ น่าจะมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ประการแรก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการบูรณาการเนื้อหาด้านนี้เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น ประการที่สอง นักศึกษามีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความตั้งใจที่จะศึกษาและฝึกฝนทักษะเหล่านี้มากขึ้น

 • English Skills

  English Skills

  ข้อมูลคะแนน English Skills ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 50.50 ในปี 2563 เป็น 52.50 ในปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สูงขึ้น