Rajabhat Dataset


Rajabhat Dataset คือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย

Rajabhat Dataset ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดข้อมูลนี้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา

ชุดข้อมูล Rajabhat ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • ข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย
  • ข้อมูลคณาจารย์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลการวิจัย
  • ข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา และข้อมูลการทำงาน

ชุดข้อมูล Rajabhat เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดฟรี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวอย่างการใช้งานชุดข้อมูล Rajabhat ได้แก่

  • การวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
  • การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • การพัฒนานโยบายด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชุดข้อมูล Rajabhat เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย


by

Tags: