Rajabhat University Students


ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุว่า ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาทั้งหมด 473,896 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 222,297 คน และนักศึกษาหญิง 251,609 คน


by

Tags: