Secondary School Students

ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุว่า ประเทศไทยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ทั้งหมด 1,530,637 คน ในปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็นนักเรียนชาย 733,559 คน และนักเรียนหญิง 797,078 คน กระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีจำนวนนักเรียน ม.ปลาย มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 240,185 คน รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 124,249 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 115,238 คน

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply