Thai Labour Need

จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,648 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 858 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 594 คน

ความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร นโยบายภาครัฐ และการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น


by

Tags: