Thai Population

จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,494,932 คน รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,630,058 คน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,127,222 คน

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ทั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตของประชากรของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่ประมาณ 0.2% ซึ่งถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ สาเหตุหลักมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรของประเทศไทยยังเปลี่ยนแปลงไป โดยประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต


Posted

in

,

by

Tags: