Apply Trends 2561-2566

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น โรงเรียนที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีดังนี้

  • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระแก้ว
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

by

Tags: