Student Trends 2558-2566

ข้อมูลของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 20,107 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,451 คน หรือคิดเป็น 14.7%

แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

  • การขยายตัวของประชากรวัยเรียนในช่วงปี 2558-2563
  • การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  • การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมนักศึกษา

by

Tags: